การจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Sage EPR Accpac

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Sage EPR Accpac
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Sage EPR Accpac
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Maneuver the voucher system with software Sage EPR Accpac
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุนิสา ท่าหิน 5704300117
นางสาวกรรณิการ์ ทองสอง 5704300206
นางสาวเกศินี พักสอน 5704300226

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 07_ch3.pdf
9 บทที่ 4  07_ch4.pdf
10 บทที่ 5 07_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 08_ref.pdf
12 ภาคผนวก 09_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 57
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print