การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม My Account

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม My Account
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม My Account

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Accounting software My Account

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุดาวรรณ อิ่มอารมณ์ 5604300028
นางสาวกานต์มณี อิ่มใจ 5604300327
นางสาวนุจรินทร์ ชื่นแก้ว 5604300349

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code