การพัฒนาเว็บไซต์โปรโมทสินค้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาเว็บไซต์โปรโมทสินค้า
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การพัฒนาเว็บไซต์โปรโมทสินค้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Website Development Promotional Products.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
ชื่อผู้วิจัย

นางสาว ปัทมาวี   จันทร์รัตนแสง 5804800003
นาย เสกสรรค์      ทองมูลตน      5804800010
นางสาว จุฑามาศ ธนูทอง           5804800015

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1725
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print