เว็บแอปพลิเคชันการทำงานล่วงเวลาออนไลน์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เว็บแอปพลิเคชันการทำงานล่วงเวลาออนไลน์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  เว็บแอปพลิเคชันการทำงานล่วงเวลาออนไลน์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Web Application Overtime Request Online

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต   
ชื่อผู้วิจัย

นายชญานนท์  เกียรติกำจรสกุล   5804800075

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27