เปิดเส้นทางใหม่กับขบวนรถไฟทักษิณารัถย์ สู่ดินแดนทะเลสาบสงขลา Open new route with Thaksinarath’s train to the lake of Songkhla

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เปิดเส้นทางใหม่กับขบวนรถไฟทักษิณารัถย์ สู่ดินแดนทะเลสาบสงขลา Open new route with Thaksinarath’s train to the lake of Songkhla
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  เปิดเส้นทางใหม่กับขบวนรถไฟทักษิณารัถย์ สู่ดินแดนทะเลสาบสงขลา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Open new route with Thaksinarath’s train to the lake of Songkhla

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
ชื่อผู้วิจัย

นายดรัณภพ อินทรสุวรรณ  5604400003

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 48
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code