ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี

Last modified: May 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
Relationship Between Organizational Health and Organizational Effectiveness of Secondary School under the Office of the Basic Education Commission in Nonthaburi
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธันวา วาทิตต์พันธ์
Mr.Thunwa Watidphan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์
Asst.Prof.R.Adm. Dr.Supathra Urwongse
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

ธันวา วาทิตต์พันธ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

This research was aimed to examine the organizational health of secondary schools and its relationship to school effectiveness. The secondary schools under the supervision of theOffice of the Basic Education Commission in Nonthaburi province with a total of 1,819 school administrators and teachers were determined for the sample size. Of these, 317 informants were derived by means of Krejcie and Morgan’s table at 95% confidence level and subjected to simple random sampling based on the school size. A questionnaire consisting of 44 questions based on the concept of Feldman and Hoy (2000) was modified in regards to language to fit in the school context and then used as a tool to investigate the organizational health. Content validity examined by five experts revealed the IOC ranging from 0.8-1 and the reliability of the questionnaire was equal to 0.981. Statistics used were frequency, percentage, average, standard deviation and variance. The research revealed the results as follows;

1. Overall, the organizational health of the secondary schools under the Office of the Basic Education Commission in Nonthaburi province was rated intermediate. When considering the individual dimension, it was found that the organizational health values of the third dimension (leadership in friendship aspect) and the second dimension (leadership in engagement) were both rated high whereas the organizational health values of the seventh dimension (academic focusing) and the first dimension (organizational strength) were rated intermediate.

2. The overall relationship between the organizational health of secondary schools under the Office of Basic Education Commission in Nonthaburi province and the school effectiveness revealed the positive correlation of 0.44. When considering each dimension, it was found a correlation of 0.51 and 0.53 between the fourth dimension (influence of administrators) and the seventh dimension (academic focusing) with the effectiveness of the schools in Nonthaburi province, province, respectively.

 

Keywords:  organizations health, the effectiveness of schools.


ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี / Relationship Between Organizational Health and Organizational Effectiveness of Secondary School under the Office of the Basic Education Commission in Nonthaburi

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 161
Previous: การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
Next: การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย