การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

Last modified: October 7, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
Participative management in academic task of teachers in basic education institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กนกรัตน์ ทำจะดี
Miss Kanokrat Tamjadee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์
Asst.Prof.R.Adm. Supathra Urwongse Ph.D
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

กนกรัตน์ ทำจะดี. (2560). การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Tamjadee K. (2017). Participative management in academic task of teachers in basic education institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2. (Master’s thesis). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อวุฒิการศึกษา ตำแหน่งงานและประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำแนกตามสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำนวน 86 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร ครูผู้สอนและครูฝ่ายวิชาการ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มผู้บริหาร โรงเรียนละ 1 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายสำหรับครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนละ 2 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 293 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , One-way ANOVA และLSD

ผลการวิจัยพบว่า

1.การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

2. เปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำแนกตามสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: งานวิชาการของครู, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2


Abstract

The objectives of this research were to 1) study the participative management in academic task of teachers in basic education institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Offices 2. 2) compare the participative management in academic task of teachers in basic education institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Offices 2. Representative sample groups were 86 schools which consisted of the administrators and the teachers in Academic department by purposive sampling for the administrators in each school and simple random sampling for the teachers which were calculated by the population were 293 teachers. Data was gathered by questionnaires about Participative Management of Cohen and Uphoff and analyzed by descriptive statistic methods consisting of frequency distribution, percentage, mean and standard deviation Data was quantitatively analyzed for hypothesis tests which were One way ANOVA and LSD.

The study could be concluded as follows 1) the participative management in academic task of teachers in basic education institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Offices 2 were of a high level in overall, participation in involvement benefits, participation in evaluation, participation in decision and participation in operation. 2) comparative results in the participative management in academic task of teacher in basic education institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Offices 2 found statistically significant differences at level 0.05 among the teachers with different educational background, work positions and working experiences.

Keywords:  Academic task of teachers, Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2.


การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 | Recording Business Transactions with FlowAccount Accounting Software and Storing Business Documents in Synology Network Attached Storage

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 2888
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles