การเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ POLYCOM ของศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ POLYCOM ของศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ POLYCOM ของศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Comparative Study on POLYCOM Hardware and Software used by Siriraj Center of Telemedicine

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวทิพวารินทร์ ตงตี๋ และนางสาวอัมพิกา เปลื้องทุกข์

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

05_absth.pdf

6

บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 05_absen.pdf

7

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 07_ch3.pdf
11 บทที่ 4  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 08_ref.pdf
14 ภาคผนวก 09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 10_pro.pdf
     
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36