ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจของตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจของตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
The effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention of the Provincial Police Region 7, Royal Thai Police
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พันตำรวจตรี อรุญ กันพร้อม
Police Major Arun Kanprom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, พันตำรวจเอก ดร.ชิตพล กาญจนกิจ
Assistant Professor Dr.Chaiyanant Panyasiri, Police Colonel Dr.Chitphol Kanchanakit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

อรุญ กันพร้อม. (2560). ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจของตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the level of the effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention of the Provincial Police Region 7, the Royal Thai Police 2) to study the factors affecting the effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention of the Provincial Police Region 7, the Royal Thai Police and 3) to conduct a case study for recommendations on effectiveness improvement of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention in Thailand.

This research employed a mixed method research technique: the qualitative part involved in-depth interview sessions with ten supervisors of the exam supervisory committee of whom expertise in Management Information Technology (MIS) and managing the information technology. For the quantitative part, 250 samplings of the officers who in-charge of administering the exam were given the questionnaire forms for data collections. Analytical statistics include percent, average, standard deviation and multiple regressions (stepwise method).

The result of study found 1) the level of the effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention meets the ongoing objectives of work satisfaction on administering the exam and the perceptions on equality, fairness, transparency and accountability. 2) Factors affecting the effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention consist of good governance, human resource development, technological management and law, regulations, and procedures.

Recommendation to increase the effectiveness of the examination fraud prevention includes : the recruitment and training system that enhance the capacity of the organizing and supervising officers in conducting the exam effectively and efficiently, this is to reduce the chance of corrupting, the use of modern technology to monitor, to inspect, and to prevent examination fraud, the law amendments strengthening all preventive mechanisms for fraud combatting and above all, the call for good governance practices from every party involved in the process.

 

Keywords:  Police Lance Corporal Student.


ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจของตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / The effectiveness of non-commissioned officer entrance examination fraud prevention of the Provincial Police Region 7, Royal Thai Police

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 356
Previous: ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย
Next: ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย