บทบาทหน้าที่ของนักออกแบบเครื่องแต่งกายรายการ The Jet Set บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่นจำกัดประจำปี พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของนักออกแบบเครื่องแต่งกายรายการ The Jet Set บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่นจำกัดประจำปี พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  บทบาทหน้าที่ของนักออกแบบเครื่องแต่งกายรายการ The Jet Set บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่นจำกัดประจำปี พ.ศ.2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Role of The Dessigner in Television show “Preaw The Jet Set By Amarin Printing and Publishing Public Co,Ltd.2015”
รายชื่อนักศึกษา  นางสาวกรสกุล เกตุแก้ว 5504600336
ภาควิชา สื่อสารการแสดง
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 -รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 -สรุปและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44