โครงการกิจกรรม “เที่ยวทะเล รักษ์ทะเล” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ TRAVELLING TO SAVE THE SEAS OF ACTIVITIES PROJECT TO PROMOTE ECOTOURISM

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงการกิจกรรม “เที่ยวทะเล รักษ์ทะเล” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ TRAVELLING TO SAVE THE SEAS OF ACTIVITIES PROJECT TO PROMOTE ECOTOURISM
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

โครงการกิจกรรม “เที่ยวทะเล รักษ์ทะเล”
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

TRAVELLING TO SAVE THE SEAS OF ACTIVITIES PROJECT TO PROMOTE ECOTOURISM

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชาญชัย  ประคินกิจ
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวศิริณญา เกิดราศรี รหัสนักศึกษา    5604400118
นายพิบูลย์เทพ ฤทธิแผลง รหัสนักศึกษา     5604400175
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 69
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code