Tags: ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน

กรณีศึกษาการก่อสร้าง โรงงาน (Hongling) นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Mechanical and Physical Properties of Concrete Modified with Natural Rubber Latex

Impacts of Climate Change on Rainfall Erosivity in the Huai Luang Watershed, Thailand

การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน

การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT

ประยุกต์ใช้น้ำยางพาราและดินซีเมนต์พัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง

คุณสมบัติกายภาพและทางกลของมอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพารา

การศึกษาและพัฒนาคูส่งน้ำคอนกรีตผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา

การพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้ำยางพาราสำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาคลองชลประทาน