Topics: -ประเภทของโครงการ | Project Type

Project Type

You are here:
  • KB Home
  • -ประเภทของโครงการ | Project Type

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวร

แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร

กระบวนการจัดเตรียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป

ระบบบริหารจัดการหน้าร้านขายของชำ

ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน แบ็ก เฮาส์)

การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้

การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

บันทึกการรับชำระจากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

ระบบส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยเทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์

ระบบแนะนำการแต่งหน้าตามโทนสีผิวด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบการตั้งค่าตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ระบบทัชบอร์ด กระดานนับรอบและจับเวลาสำหรับกีฬาว่ายน้ำ โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง