Topics: -ประเภทของโครงการ

Project Type

You are here:
  • KB Home
  • -ประเภทของโครงการ

การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้

การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรมRD-netยื่นอินเตอร์เน็ต

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย

การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

บันทึกการรับชำระจากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

ระบบส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยเทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์

ระบบแนะนำการแต่งหน้าตามโทนสีผิวด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบการตั้งค่าตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ระบบทัชบอร์ด กระดานนับรอบและจับเวลาสำหรับกีฬาว่ายน้ำ โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

การวิเคราะห์ความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา:การปรับขนาดยา

การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด