Tags: รายงานการประชุมวิชาการ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รายงานการประชุมวิชาการ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ|International Business Management Conference

In Vitro Meat from Laboratory to Market: Challenges and Opportunities