Tags: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบนำทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับวัดความถนัดทางการเรียน

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้ Call Center โดยการใช้ Fuzzy Miner

การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลด้วยภาพถ่ายจาก iPhone

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประวัติการรักษาผู้ป่วยและโรคโดยใช้ Fuzzy Miner Algorithm

การวิเคราะห์กระบวนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย OPD Case ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดย Heuristics Miner

การวิเคราะห์เหมืองเครือข่ายทางสังคมที่ทำงานร่วมกันของแพทย์

การศึกษาการส่งมอบงานจากบันทึกเหตุการณ์ในศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ Process Mining รูปแบบ Social Network Miner (Handover of Work)