Tags: อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ

ระบบบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ (กรณีศึกษา ร้านบ้านรถป๊อป พระราม 2)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อม มหาวิทยาลัยสยาม

การบำรุงรักษาเว็บไซต์คู่มือระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด

ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีต

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+

พัฒนาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสะพานบุญ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน Dancing Hands Playroom

การสร้างรายงาน การสำรวจความต้องการ ด้าน หลังคา ของลูกค้าในรูปแบบ PDF

การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก้าวไกลทูเดย์

แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม

ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์)

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก)

ระบบบันทึกข้อมูลการขาย บริษัท ซัน ไอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์

ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมของมหาวิทยาลัยสยาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล

ระบบให้บริการแอปพลิเคชันบริหารจัดการศูนย์บริการล้างรถผ่านแอปพลิเคชันไลน์