Tags: ปีการศึกษา 2566
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการก่อสร้างเสาคอนกรีตโครงสร้าง: กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6217213003 นายศิรัณ หงษ์ยศ Mr. Sirun Hongyot 2566 (2023) Application of Value Engineering in Changing of Construction Process for Structural Columns: A Case Study for Education Building of Faculty of Education, Chiang Mai University วิทยานิพนธ์ (Thesis), Advisor: รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร – Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate

ประสบการณ์การรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

อ. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี – Mr. Shinnawat Saengungsumalee. Factors Associated with Irrational Antibiotic Use Behaviour among Social Media Users in Thailand. 2566 (2023). ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลของประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์. บทความ (Paper).วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy). เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) – Pharm.D. (Pharm.Care). หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม – Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care. Bangkok: Siam University

การสำรวจสถานการณ์การปฏิบัติงานให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

ดร. เสถียร พูลผล – Dr. Sathian Phunpon. A Survey on the Practice on Smoking Cessation among Pharmacy Graduates in Thailand. 2566 (2023). การสำรวจสถานการณ์การปฏิบัติงานให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย. บทความ (Paper). วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy). เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) – Pharm.D. (Pharm.Care). หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม – Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care. Bangkok: Siam University

การเปรียบเทียบต้นทุนลงทุนระหว่างรถยกกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ: กรณีศึกษาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต

6217210006 นายทัตเทพ เสมอจิตร Mr. Tatthep Samerchit 2566 (2023) Comparison of Investment Costs Between Forklifts and Autonomous Vehicles in Material Handling: A Case Study for Manufacturing Plants สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์ – Dr. Weerakarj Dokchan, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in

การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดในบริเวณผนังหน้าท้อง เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในหัตถการดูดไขมันที่บริเวณผนังหน้าท้องส่วนล่าง: เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด

รายงานการวิจัย (Research Report). ดร. เฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง – Chalermquan Rungsawang, PhD. แพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine Program). Topographic anatomy of the blood vessels in anterior abdominal wall implicating to avoid the vascular complications in lower abdominal liposuction: Multi-Detector-Row Computed Tomography Angiography. 2566 (2023). แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) – Doctor of Medicine (M.D.).

ระบบขับเคลื่อนกู้คืนพลังงานสลิปที่ใช้วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟส

ว่าที่ ร.ต. สันติสุข สว่างกล้า – Acting Sub Lt. Santisuk Swagkla. ระบบขับเคลื่อนกู้คืนพลังงานสลิปที่ใช้วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สามเฟส – The Slip Energy Recovery Drive System using The Three-Phase Matrix Converter. 2566 (2023). บทความ (Paper). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering). วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering). Bangkok:

การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่

ว่าที่ ร.ต. สันติสุข สว่างกล้า – Acting Sub Lt. Santisuk Swagkla. การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่ – Speed Control of Three-Phase Induction Motor with Three-Phase Matrix Converter using V/f Constant Method. 2566 (2023). บทความ (Paper). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering). วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical

การวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา: กรณีศึกษา อาคารคอนโดมิเนียม ลุมพินีเพลส พระราม 8

6217210003 เรวัต อินทคีรี – Rewat Inthakheeree, 2566 (2023), Rooftop Solar System Investment and Return Analysis: A Case Study of Condominium Building, Lumpini Place Rama 8, สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์ – Dr. Weerakarj Dokchan, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering

เว็บไซต์จัดการทรัพยากรบุคคล

ฐิติวัฒน์ พุทธาทาป, ศิวาฤทธิ์ จันทร์ธรรม, ปิยะวรรณ ชาญชิตร – Titiwat Puttatap, Siwarit Chantham, Piyawan Charnchit, 2566 (2023). เว็บไซต์จัดการทรัพยากรบุคคล – Human Resource Management Website, อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ – Mr. Narongrit Sukonthasing, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science in Information Technology

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลของประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์

Factors Associated with Irrational Antibiotic Use Behaviour among Social Media Users in Thailand. 2566 (2023). ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลของประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์. บทความ (Paper). Advisor: อ. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี – Mr. Shinnawat Saengungsumalee. วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy). เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) – Pharm.D. (Pharm.Care). หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม – Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care. Bangkok: Siam University

การจำแนกรุ่นของรถยนต์ประเภทรถกระบะด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาโชว์รูมอีซูซุมหานคร สาขามหาชัย

ณัฐสิทธิ แพวตะคุ – Natthasitthi Paewtaku, 2566 (2023). การจำแนกรุ่นของรถยนต์ประเภทรถกระบะด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาโชว์รูมอีซูซุมหานคร สาขามหาชัย – Classifying pickup truck models using data mining techniques: A Case Study of Isuzu Showroom, Mahachai Branch, อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ – Mr. Narongrit Sukonthasing, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science in Information Technology

การศึกษาประสิทธิภาพนาโนไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมสารแอนโดรกราโฟไลด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการสมานแผลและการระคายเคืองผิวหนังในสัตว์ทดลอง

รายงานการวิจัย (Research Report). ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ – Dr. Sarawut Lapmanee. แพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine Program). The efficacy of nanohydrogel-based containing andrographolide on wound healing and skin irritation of animal model. 2566 (2023). แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) – Doctor of Medicine (M.D.).

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องเป่าลมทดแทนถังลมที่ใช้ในกิจการคาร์แคร์

6117212004 นายเศรษฐศักดิ์ รื่นเวช Mr. Sedtasak Ruenwet 2566 (2023) A Feasibility Study on the Use of a Blower Instead of the Compressed Air Tank Used in the Car Care Business สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์ – Dr. Weerakarj Dokchan, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of