Tags: Data management
เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท

เอก บำรุงศรี และธนชัย เกียรติก้องคีรี. (2563). เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 (หน้า 478-487). มหาวิทยาลัยราชภัฏการญจนบุรี.

ระบบจัดการสินค้าและการขายของร้านคิม & จิวมินิมาร์ท

ธนชัย เกียรติก้องคีรี. (2561). ระบบจัดการสินค้าและการขายของร้านคิม & จิวมินิมาร์ท. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.