Tags: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ|Doctor of Philosophy in Information Technology

การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

การประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนในหลักสูตรออนไลน์