Tags: Dr. Chalisa Rattarasarn

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

การนำเข้าจากต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องจักรและขั้นตอนการจัดจำหน่ายลูกค้าภายในประเทศ

ขั้นตอนการทำเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปยังผู้นำเข้า

การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น

เอกสารเพื่อการส่งออกแบบ Re-Export

คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก

คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์

การค้นคว้าศึกษา การขยายตลาดส่งออกในประเทศมาเลเซียของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ

สถานการณ์ด้านการค้าและการชำระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย – พม่า: อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินและการกระจายสินค้าบนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก