Tags: Prof. Dr. Vijit Supinit

Indian restaurant in Thailand

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สาขาเอ็มไพร์ส บางบอน

อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค

Transformation of efficiency driven to innovation driven economy of China

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายคลังเอกสาร

Impact of organization culture on job satisfaction at Dhaka Wasa

Marketing strategy implementation for the purpose of foreign students recruitment to the University of Yangon

Sustainability in international business

The Transportation and Logistics System in India

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านต้องการของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

A STUDY ON CONSUMER PERCEPTION WITH RESPECT TO DABUR HONEY : A CASE STUDY ON DABUR INDIA LIMITED (59-0124)

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

การจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ