Tags: Graduate School 2015

โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

รูปแบบคุณภาพบริการโดยรวม การมุ่งเน้นตลาด และนวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

การจัดการร้านค้าส่งและการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

การตลาดเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณไทยสำหรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รูปแบบการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไทยและ AEC ของผู้บริโภคไทย

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาสำนักงานที่ดิน จังหวัดปัตตานี

ปัจจัยของการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าเว็บไซต์ของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ทัศนคติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย: ศึกษากรณีแรงงานสัญชาติกัมพูชา (2)

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

A Comparative Study of Two Thailand’s E-Commerce Companies

The Influence of Individual Overseas Purchasing

ปัจจัยอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการบริการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของกรมที่ดิน

ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Issues in The Economic Integration of West Africa

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การเตรียมความพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียน: ศึกษากรณี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

A Study of Customer Behavior for Checking in Hotel in China