Tags: Master of Public Administration

ปัจจัยอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1

การเตรียมความพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียน: ศึกษากรณี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลแขวงพระนครใต้

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของกรมที่ดิน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ค้าแผงลอยที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : กรณีศึกษาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ปัจจัยที่มีต่อการใช้บริการของศูนย์สุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดขอนแก่น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการไทย: ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 : กรณีศึกษาประชาชนในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน

ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาสำนักงานที่ดิน จังหวัดปัตตานี