Tags: Master of Science in Information Technology 2016

การทำเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร

การประมวลผลภาพเพื่อบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาว

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14

การพัฒนาระบบนำทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับวัดความถนัดทางการเรียน

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้ Call Center โดยการใช้ Fuzzy Miner

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประวัติการรักษาผู้ป่วยและโรคโดยใช้ Fuzzy Miner Algorithm

การวิเคราะห์กระบวนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย OPD Case ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดย Heuristics Miner

การวิเคราะห์เหมืองเครือข่ายทางสังคมที่ทำงานร่วมกันของแพทย์

การศึกษาการส่งมอบงานจากบันทึกเหตุการณ์ในศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ Process Mining รูปแบบ Social Network Miner (Handover of Work)

การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ โดยใช้เหมืองกระบวนการ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการให้บริการ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

การประยุกต์ใช้เหมืองเครือข่ายทางสังคมในบันทึกเหตุการณ์การส่งมอบงานของแพทย์โดยใช้ Handover of Work Metric