Tags: Mr. Kittisak Sorapat

ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า

การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

การบันทึกรายการเบิกสินค้าและรายงานสินค้าคงเหลือ

วิธีการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

การบันทึกบัญชีที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ภาษีขาย

การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ–ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป My Account

สินค้าสำเร็จรูป

บันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting และการนำส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต e-Filing

หลักการขายเชื่อและบัญชีลูกหนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและการออกใบวางบิลผ่านโปรแกรมบัญชี FLOW ACCOUNT

วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในการบันทึกข้อมูลรายการบัญชี

การบันทึกบัญชีและขั้นตอนการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และวิธียื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย: กรณีศึกษาบริษัท ออโรส จำกัด

ขั้นตอนการปิดงบการเงิน

ระบบบัญชีลูกหนี้

การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้

การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53 กรณีศึกษา บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

บันทึกการรับและการเบิกใช้วัตถุดิบ-เส้นด้าย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Tega Pro

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศกรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การแจ้งโอนเงินกรณีจ่ายกลับส่วนราชการ

การตรวจสอบกิจการกับการบริหารทั่วไปของสหกรณ์

การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี myAccount

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรายการลูกหนี้และรายการเจ้าหนี้ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์