Tags: Nomneaw Station
ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว)

สุทธิดา โกยเงิน. (2563). ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.