Topics: หลักสูตรปริญญาตรี|Bachelor Degree
ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

อนวัช สมปอง – Anawat Sompong. ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม – Preventive Maintenance System of Waste Power Plant for Environment. ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

การประเมินราคาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า

กฤตธัช จันทร์วุฒิคุณ – Kittatach Chanwuttikun. การประเมินราคาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า – Estimation and Installation of Electrical Systems. ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและทดสอบตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ณ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด

พิสิฐชัย เหมปั้น, นิติธร เดชบำรุง – Pisitchai Hampun, Nitithorn Dechbomrung. การประเมินราคาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า – ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและทดสอบตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ณ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด – Quality Control and Testing of Low Voltage Electrical Cabinets at Mantra Switchgear Co., Ltd. ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข สว่างกล้า – Acting Sub LT. Santisuk Sawangkla, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering),

ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับการผลิต ณ บริษัท อินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด

อลงกรณ์ รัตนพิศพรชัย, โสภณัฐ อำภา – Alongkorn Ratanapispornchai, Sopanat Aumpha. ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับการผลิต ณ บริษัท อินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด – Operations and Maintenance of Production at Inter Rung Reang Group CO., LTD. ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข สว่างกล้า – Acting Sub LT. Santisuk Sawangkla, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering

ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมร่วมกับ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ธนพงษ์ โคตรนาม, กันต์ สู่ประเสริฐ, อธิวัฒน์ มาตา – Thanapong Khotnam, Kan Suprasert, Athiwat Mata. ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมร่วมกับ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด – Maintenance of engineering systems with Quality Properties Management Co.,Ltd. ผศ. ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร – Asst. Prof. Vyapote Supabowornsathian, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor

แอปพลิเคชันค้นหาเครื่องกดเงินอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์(อาจารย์ที่ปรึกษา) เขียนโดย นายคณิน ผดุงสันต์ 6202100001, นายณฐนน วิชัยกุลดิลก 6202100003, นายกฤษณะ ฤกษ์สอาด 6202100011. (2566). แอปพลิเคชันค้นหาเครื่องกดเงินอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Application Where is ATM for Android Operating System. (โครงงาน). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว, สุทธิเกียรติ ชลลาภ, สุดาพร อร่ามรุณ และประสิทธิ์ ภูสมมา. (2566). การออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 714-717). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

เว็บไซต์ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

ณัฐชนน คงประสาท, ธณันญา เมฆขลา – Nutchanon Kongprasat, Thananya Mekhala, เว็บไซต์ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด – Computer Inventory Management System for Bara Windsor Co., Ltd, อาจารย์อรรณพ กางกั้น – Mr. Unnop Kangkan, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science in Information Technology, 3/2565 (2022)

การตรวจสอบงานเชื่อมท่อระบบดับเพลิง ด้วยวิธีการ Penetrant Testing และ Hydro Static Test

ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai, วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering, 1/2564 (2021)

การคำนวณค่าภาระการทำความเย็น กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านโมดิลวิลล่า

ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai, วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering, 1/2564 (2021)

การเลือกพัดลมแอ็กเซียลและการออกแบบระบบท่อลมที่เหมาะสมกับโถงบันไดหนีไฟ

ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai, วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering, 3/2564 (2021)

การออกแบบและหาค่าความปลอดภัยของโครงสร้างตู้ติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบเคลื่อนที่

ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai, วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering, 2/2565 (2022)

เว็บไซต์โครงการ Open Code Lab

วิรมณ แซ่ก๊วย, ชนม์ธวัช ตันเจริญ – Viramon Saekuay, Chontawat Tancharoen, เว็บไซต์โครงการ Open Code Lab – Open Code Lab Project Website, อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ – Mr. Narongrit Sukonthasing, วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Bachelor of Science in Information Technology, 2566 (2023)