Topics: โครงงานสหกิจศึกษา | Cooperative Education

Cooperative Education-(Co-op/Senior Project)

You are here:

การออกแบบและการพัฒนาบัตรพนักงานของโรงแรมคาเพลล่า

สินค้าสำเร็จรูป

การบันทึกการจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ด้วยโปรแกรม Easy-acc Accounting System

บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท

ที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติก

กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

บันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting และการนำส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต e-Filing

บันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express

การจัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายด้วยโปแกรมซีดีออแกไนเซอร์

ระบบการจัดซื้อ รับของ และค่านายหน้า

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ระหว่างผู้จำหน่าย

หลักการขายเชื่อและบัญชีลูกหนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

มัฟฟินจากผักออร์แกนิค

แม่เหล็กที่เปิดขวดจากกระดาษ

น้ำมันหอมระเหยจากดอกลีลาวดี

ซุปข้าวเกรียบปากหม้อไส้เห็ด

บลูเบอร์รี่ครีมชีสปอเปี๊ยะทาร์ต

การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออแกร์นิคของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ

การประหยัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมรอบมอเตอร์