Topics: MPOL

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส

ประสิทธิผลการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการผลิตละครไทยในอุตสาหกรรมการบันเทิง

ทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร

การตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2565

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินนโยบายเมาไม่ขับในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประสิทธิผลของการสื่อสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ประสิทธิผลการนำนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร

ประสิทธิผลในการนำนโยบายการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไปปฏิบัติ

ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564

การนำนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีสถานบันเทิงบนถนนข้าวสาร

ทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

ประสิทธิผลการนำนโยบายการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในกรณีธุรกิจร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า