กระบวนการผลิตงานกราฟิกและไวรัลคลิปสำหรับการเผยแพร่ประวัติและผลงานของสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตงานกราฟิกและไวรัลคลิปสำหรับการเผยแพร่ประวัติและผลงานของสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการผลิตงานกราฟิกและไวรัลคลิปสำหรับการเผยแพร่ประวัติและผลงานของสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 

 

Graphic design and viral clip for the dissemination of the history and workings of The Federation of Thailand SME.

รายชื่อนักศึกษา

นายโกเมศ               เจริญศรี                   5604600381

นายจิรภัทร              จันทร์พุฒ                5604640091

นางสาวกรรณิกา      แสงทองตระกูล      5604640082

อาจารย์ที่ปรึกษา สุริยะ ฉายะเจริญ
ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf

 

กระบวนการผลิตงานกราฟิกและไวรัลคลิปสำหรับการเผยแพร่ประวัติและผลงานของ สมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code