การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ การสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ของโรงพยาบาลศิริราช

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ การสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ของโรงพยาบาลศิริราช
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ การสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ของโรงพยาบาลศิริราช
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The special event public relations for foundation nawamintrabopid 84 building of Siriraj Hospital
รายชื่อนักศึกษา นางสาวนันทนา ยันตระศรี 5304600204
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 34