การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิตด้วยระบบเอ๊กเซล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิตด้วยระบบเอ๊กเซล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิตด้วยระบบ Express
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Record of raw materials requisition for manufactoring by Express Operation

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โสภิดา ทะสังขา
ชื่อผู้วิจัย

นางสาววัลลีระมนต์ ชุติพรชานนท์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวกมลรัตน์ สมนึกแท่น
ชื่อผู้วิจัย นางสาวอัจฉริยา สังข์วิเศษ
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 54
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code