การประเมินการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายในบริษัท : กรณีศึกษาบริษัทดีเฮชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประเมินการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายในบริษัท : กรณีศึกษาบริษัทดีเฮชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การประเมินการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายในบริษัท : กรณีศึกษาบริษัทดีเฮชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)      

Evaluation of In-House English Training Courses
: A Case Study of DHL Express (Thailand) Ltd.
(Suvarnabhumi Airport)

รายชื่อนักศึกษา นางสาวณัฐฐินันท์ แซ่เตียว 5504500093
ภาควิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะ คณะศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30