การผลิตสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการขายงานแสดงดนตรีสดโปเตโต้ไลฟ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการขายงานแสดงดนตรีสดโปเตโต้ไลฟ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การผลิตสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการขายงานแสดงดนตรีสดโปเตโต้ไลฟ์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 Production of video media to enhance sales support of Potato live concert for publishing on social and TV media

รายชื่อนักศึกษา

 นายกวิน                      ไกรสินธุ์           5505600070

นายณัฐพงษ์                ทองอินทร์       5505600089

นายอภิวัฒน์                สุรัตน์สมบัติ    5505600115

ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 105
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print