การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study of Abnormal Exess Heat from Nickel and Lithium Aluminum Hydride Mixture

ชื่อผู้วิจัย

บรรเทิง  ศิลป์สกุลสุข*1 คณิต ทองพิสิฐสมบัติ2 และ นัฐพล ปานพรหมมินทร์3

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18