การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์

Last modified: March 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์
Research Article: Study of Abnormal Exess Heat from Nickel and Lithium Aluminum Hydride Mixture
ผู้เขียน/Author: บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข, คณิต ทองพิสิฐสมบัติ และ นัฐพล ปานพรหมมินทร์ | Banterng Silpsakoolsook, Kanit Thongpisisombat and Nattapon Panprommin
Email:
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาเคมี และ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Department of Chemistry, Department of Physics, Faculty of Science,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (Academic Science and Technology Conference: ASTC) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

การอ้างอิง|Citation

บรรเทิง  ศิลป์สกุลสุข, คณิต ทองพิสิฐสมบัติ และ นัฐพล ปานพรหมมินทร์. (2560). การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (หน้า 562-568). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Silpsakoolsook B., Thongpisisombat K., & Panprommin N. (2017). Study of abnormal exess heat from nickel and lithium aluminum hydride mixture. In ASTC 2017: Academic Science and Technology Conference 2017 (pp. 562-568). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาพลังงานความร้อนที่ปลดปล่อยจากรีแอคเตอร์ที่ทำด้วยท่อสเตนเลสภายในบรรจุของผสมของผงนิกเกิล 0.9 กรัม และลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์ 0.1 กรัม โดยหลังจากได้รับความร้อนจนอุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส ระบบจะปลดปล่อยพลังงานความร้อนเกินค่าปกติ โดยขณะที่อุณหภูมิเท่ากับ 1234 ถึง 1268 องศาเซลเซียส ระบบปลดปล่อยความร้อนส่วนเกิน คิดเป็นค่าพลังงาน 14.16 วัตต์ ค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน(COP) เท่ากับ 1.06 ซึ่งผลการศึกษานี้สนับสนุนความเป็นไปได้ของปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดอุณหภูมิต่ำ (LENR)

คำสำคัญ: นิกเกิล, ลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดอุณหภูมิต่ำ


ABSTRACT

This paper studies the heat energy which released from stainless metal reactor tube that loaded with a mixture of 0.9 gram of nickel powder and 0.1 gram of lithium aluminum hydride. After heated over 1000 °C the reactor tube generates abnormal excess heat. As the temperature of 1234 to 1268 °C the system released excess heat power as 14.16 watts with coefficient of performance (COP) as 1.06. This result supports the possibilities of low energy nuclear reaction (LENR).

Keywords: nickel, lithium aluminum hydride, cold fusion, LENR.


การศึกษาความร้อนเกินค่าปกติที่เกิดจากของผสมระหว่างนิกเกิลและลิเธียมอลูมินัมไฮดรายด์|Study of Abnormal Exess Heat from Nickel and Lithium Aluminum Hydride Mixture

Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 162
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code