การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์และภาพประกอบสําหรับเครื่องแต่งกาย บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์ แฟชัน จํากัด ปี พ.ศ. 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์และภาพประกอบสําหรับเครื่องแต่งกาย บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์ แฟชัน จํากัด ปี พ.ศ. 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบกราฟิกตราสัญลักษณ์และภาพประกอบสําหรับเครื่องแต่งกาย บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์ แฟชัน จํากัด ปี พ.ศ. 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Logo and Illustration design cloth of Pacific Inter Fashion Co.,Ltd. in 2016

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวกนกพร เอกอ่อนแสง 5505600093

ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 54
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code