การออกแบบพัฒนากราฟิกรายการ “นาทีฉุกเฉิน” ประจำปี พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบพัฒนากราฟิกรายการ “นาทีฉุกเฉิน” ประจำปี พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การออกแบบพัฒนากราฟิกรายการ “นาทีฉุกเฉิน” ประจำปี พ.ศ.2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 The graphic design of “Nateechukchern” for the year 2015 

รายชื่อนักศึกษา นางสาวปภัสรา ยุพงษ์ 5505600037

นางสาวรจนา พวงพิกุล 5505600038

นายบุรินทร์ กุลเมืองน้อย 5505600039

ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 113