การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องกฎหมายไอที

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องกฎหมายไอที
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องกฎหมายไอที
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Animation Cartoon: IT Law

ผู้จัดทำ ณัฐวุฒิ เทพนาโสมนัสส์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกายรัตน์ สุวรรณ

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 188
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print