ขั้นตอนการขายโฆษณารายการบ่ายนีมีคำตอบ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โครงการงดเหล้า ครบพรรรษา โดย บมจ. อสมท

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการขายโฆษณารายการบ่ายนีมีคำตอบ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โครงการงดเหล้า ครบพรรรษา โดย บมจ. อสมท
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการขายโฆษณารายการบ่ายนีมีคำตอบ

โดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โครงการงดเหล้า ครบพรรรษา โดย บมจ. อสมท 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The process of ad sales list this afternoon is the answer. Case Study Department of Health. (SSS). The complete suspension of these blessings High Education Plc. MCOT. 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวกรองแก้ว กล่อมเกลี้ยง 5504600488 

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 10