ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรณรงค์การออกเสียงประชามติเรื่อง “ประชาชนรับ หรือไม่รับการร่างรัฐธรรมนูญ” ของสำนักงานเขตธนบุรี

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรณรงค์การออกเสียงประชามติเรื่อง “ประชาชนรับ หรือไม่รับการร่างรัฐธรรมนูญ” ของสำนักงานเขตธนบุรี
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรณรงค์การออกเสียงประชามติเรื่อง “ประชาชนรับหรือไม่รับการร่างรัฐธรรมนูญ” ของสำนักงานเขตธนบุรี
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The campaign events referendum storise “Citizens receiving or notreceiving the dreft Constitution” of Thonburi district office.
รายชื่อนักศึกษา

นางสาวณัฐพร  ปรางงามเปล่ง            5604620042

นางสาวร่มฉัตร  หัวใจแก้ว                  5604620043

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 118