ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เครื่องดื่มสมุนไพรกวางตุ้ง บริษัท ซัน ซัน พัฒนากรุ๊ป

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เครื่องดื่มสมุนไพรกวางตุ้ง บริษัท ซัน ซัน พัฒนากรุ๊ป
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เครื่องดื่มสมุนไพรกวางตุ้ง  บริษัท ซัน ซัน พัฒนากรุ๊ป
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The special event process for promoting Kwangtung Herb Drink of Sun Sun Pattana Group Company
รายชื่อนักศึกษา  นายพงศธร   ปทุมแก้ว  5404600335
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22