ขั้นตอนการออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์น้าตาลบ้านโป่ง ให้กับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์น้าตาลบ้านโป่ง ให้กับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์น้าตาลบ้านโป่ง ให้กับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 Process of Designing Advertising and Printing Media of Banpong Sugar Products for Banpong Sugar Co., Ltd.

รายชื่อนักศึกษา  นายพีรทัต วุฒิวิกัยการ 5204600611
ภาควิชา  การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38