ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์การโฆษณา โดยใช้ Adobe Photoshop กรณีศึกษา คอนเสิร์ต ขนนกกับดอกไม้

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์การโฆษณา โดยใช้ Adobe Photoshop กรณีศึกษา คอนเสิร์ต ขนนกกับดอกไม้
Estimated reading time: < 1 min

รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์การโฆษณาโดยใช้ Adobe Photoshop กรณีศึกษา คอนเสิร์ต ขนนกกับดอกไม้
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 The process of designing, banner advertising. by Adobe Photoshop to cases Konnok kub dokmai 2014 concert  

รายชื่อนักศึกษา  นางสาวภิญญาพัชร์  ศศิอภินันท์สุข  รหัส 5404600484 
ภาควิชา  การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf

 

The process of designing, banner advertising. 

by Adobe Photoshop to cases Konnok kub dokmai 2014 concert  

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28