ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา ของร้าน จีทีโอ สติ๊กเกอร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา ของร้าน จีทีโอ สติ๊กเกอร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา  ของร้าน จีทีโอ สติ๊กเกอร์
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         THE PROCESS OF DESIGNSHOP AND PRODUCINGPUBLICATIONS FOR THE ADVERTISING OF THE GTO STICKER
รายชื่อนักศึกษา  นายณัฐชนนท์ เนติบัญชร 5504600489
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน
05 ch3.pdf
8       บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน                    
05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38