บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับศิลป์ในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง คุณนายสายลับ บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด เรื่องคุณนายสายลับ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับศิลป์ในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง คุณนายสายลับ บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด เรื่องคุณนายสายลับ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับศิลป์ในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง คุณนายสายลับ บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด เรื่องคุณนายสายลับ
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The role of Art Director in the production of TV drama program “Khun Nai Sai Lub” by Papassara Production “Khun Nai Sai Lub”
รายชื่อนักศึกษา  นาย วัชระ ประสพสุข 5504600510
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์–ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 143
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code