บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายในการผลิตละครโทรทัศน์เรื่อง “คุณนายสายลับ” บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายในการผลิตละครโทรทัศน์เรื่อง “คุณนายสายลับ” บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายในการผลิตละครโทรทัศน์เรื่อง “คุณนายสายลับ” บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The role of assistant production manager in Production of TV drama program “Khun Nai Sai Lap” by Papassara Production Co.,Ltd
รายชื่อนักศึกษา  นางสาว สุภนิช ชัยศรีรัตนกุล 5504620009
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์–ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 3
Views: 334
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code