บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสื้อผ้าในการผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง “คุณนายสายลับ” บริษัท ปภัสราโปรดักชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสื้อผ้าในการผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง “คุณนายสายลับ” บริษัท ปภัสราโปรดักชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสื้อผ้าในการผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง “คุณนายสายลับ” บริษัท ปภัสราโปรดักชั่น จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The ro costume department in the production of TV dramaprograms. “KhunNaiSai Lap” the company Papassara Productions Limited
รายชื่อนักศึกษา  นางสาวสุธีรา หรุ่นเริงรมย์ 5504620019
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์–ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 248
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print