รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การสร้างสรรค์และผลิตรายการเกษตรสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การสร้างสรรค์และผลิตรายการเกษตรสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Estimated reading time: < 1 min

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การสร้างสรรค์และผลิตรายการเกษตรสารของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Creation and Production of Agricultural Media by the Ministry of Agriculture and Cooperatives

รายชื่อนักศึกษา

นายวัชริศ ร่มพุดตาล 5604640053 

นายชญานันท์ ภารสาร 5604640067 

นายภานุ ตั้งจิตรเที่ยง 5604640071 

ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37