รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตโบว์ชัวร์และหน้าปกเฟสบุ๊คแฟนเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท แพลตตินั่ม เอสเทติ เวิลด์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตโบว์ชัวร์และหน้าปกเฟสบุ๊คแฟนเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท แพลตตินั่ม เอสเทติ เวิลด์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตโบว์ชัวร์และหน้าปกเฟสบุ๊คแฟนเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท แพลตตินั่ม เอสเทติ เวิลด์ จำกัด 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Production of brochures and cover Facebook Fanpage to public relations for platinum aesthetic world co., ltd 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวแอน พรหมมา 5404600262 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

2/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37